Algemene Voorwaarden van Webshopduiken
 
1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Webshopduiken. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en op te vragen bij Webshopduiken. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Webshopduiken behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of  betalingsvoorwaarden tussentijds zonder aankondiging te wijzigen.
 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Webshopduiken erkend.
 
1.4 Webshopduiken garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2.Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Webshopduiken bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of  niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 
2.3 Aan de leveringsplicht van Webshopduiken zal, behoudens tegen bewijs, zijn voldaan zodra de door Webshopduiken geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.  Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 
2.a Opleidingen, workshops en/of events In het kader van het inschrijven van opleidingen,  events en/of workshops kan er nadat er is  ingeschreven geannuleerd worden onder de volgende  voorwaarden: - Kosteloos annuleren is mogelijk tot  een week voor  aanvang van de eerste les van de opleiding waarvoor  is ingeschreven, je zult dan 100% van het inschrijfgeld  minus de kosten van het lesmateriaal terug  ontvangen.  - Bij annulering binnen een week voor aanvang van de  eerste opleidingsactiviteit wordt 100% van het  volledige inschrijfgeld doorbelast. - Als gedurende de looptijd van de cursus wordt  opgezegd, vindt er geen restitutie plaats voor niet gevolgde lessen. - Als je tijdens een les niet verschijnt zonder afzegging, minimaal 2 uur van te voren zal er 35 euro  in rekening gebracht worden in verband met de kosten  die wij maken voor de duikactiviteit. - Alleen schriftelijk of via e-mail annuleren is mogelijk.
 
2.b.Duikteam Inschrijvingen kan alleen schriftelijk via de daarvoor  bestemde inschrijfformulier. Er wordt ingeschreven per  kalenderjaar. Stilzwijgend wordt het automatisch per  jaar verlengt. - Elke eerste maand van het jaar wordt het  lidmaatschap voor het restant van het jaar  geïncasseerd indien er geen schriftelijke opzegging is  ontvangen. - Indien er geïncasseerd is of opdracht gegeven voor  incassering en er wordt opgezegd dan geld er 2  maanden opzegtermijn startend vanaf de eerste van  de maand.
 
3.Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. Voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief BTW tenzij anders vermeldt.
 
3.4 Alle prijzen in de offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW.
 
4. Zichttermijn / herroepingrecht

4.1 Indien er  sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 14:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Webshopduiken heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Webshopduiken. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zije geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Webshopduiken, er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 
4.2 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebben op diensten, zoals opleidingen, service, duikteamactiviteiten, reizen en pakketverzending van de door Webshopduiken aangeboden activiteiten. Op laatst genoemde diensten, waarbij  Webshopduiken slechts als  tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde partijen van toepassing zijn. 
 
4.3 Het herroepingrecht geldt niet voor:  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen  voor de termijn van zeven werkdagen • goederen of  diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben  • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen  • audio – en video -  opnamen en computerprogrammatuur  waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken  • de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
 
5.Gegevensbeheer

5.1 Indien u  een bestelling plaatst  bij Webshopduiken, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Webshopduiken. Webshopduiken houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 
 
5.2 Webshopduiken respecteert de privacy van de  gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke  gegevens. 
 
5.3 Webshopduiken maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
 
6. Garantie en conformiteit

6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
 
6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.  
 
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Webshopduiken ) deze gebreken  onmiddellijk schriftelijk te melden aan Webshopduiken. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Webshopduiken schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
 
6.4 Indien  klachten van de afnemer door Webshopduiken zijn gegrond worden bevonden, zal Webshopduiken naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Webshopduiken en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Webshopduiken) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering Webshopduiken gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Webshopduiken voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding  van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens  gederfde winst. 
 
6.5 Webshopduiken is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet – leidinggevend personeel.
 
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Webshopduiken in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd niet conform instructies of door derden anders dan de onderaannemer van Webshopduiken; C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Webshopduiken en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
 
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Webshopduiken zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
 
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Webshopduiken slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
 
7.4 Aanbiedingen van Webshopduiken gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
 
7.5 Webshopduiken kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had  behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.  
 
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien  schriftelijk overeengekomen. 
 
8 Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Webshopduiken en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Webshopduiken op haalbaarheid is beoordeeld. 
 
8.2 Webshopduiken behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
 
9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’ s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op  de internetsite Webshopduiken gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
 
10. Overmacht

10.1 Webshopduiken is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
 
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. 
 
Vertraging  bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,  vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Webshopduiken alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
 
10.3 Webshopduiken behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel  of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Webshopduiken gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
 
10.4 Indien Webshopduiken bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deelgeen zelfstandige waarde heeft. 
 
11. Aansprakelijkheid

11.1 Webshopduiken is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Webshopduiken aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Webshopduiken zolang afnemer de vorderingen van Webshopduiken uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de  vorderingen van Webshopduiken wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel  3:92 BW. 
 
12.2 De door Webshopduiken geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 
 
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
 
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Webshopduiken of een door Webshopduiken aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Webshopduiken haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Webshopduiken zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
 
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings – en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Webshopduiken 
 
13.Toepasselijk recht/bevoegde rechter  13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
 
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Webshopduiken en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht kennis, tenzij Webshopduiken er de voorkeur aan geeft het verschil aan de  bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.   
 
14. Facturering en betaling

14.1 Alle bestellingen en overeengekomen vergoedingen zijn exclusief omzetbelasting voor bedrijven en instellingen en inclusief voor consumenten, ongeacht of deze onbelast dan wel belast zijn. Indien geen omzetbelasting in rekening wordt gebracht, doch de vergoeding achteraf toch belast blijkt te zijn, is de opdrachtgever alsnog de over de vergoeding te berekenen omzetbelasting verschuldigd.

14.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. 
 
14.3 Reclamaties over een factuur zowel met betrekking tot de hoogte daarvan als anderszins dienen op straffe van verval bij Webshopduiken schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen na factuurdatum. 
 
14.4 Bij gebreke van betaling binnen de betalingstermijn is de opdrachtgever met ingang van de daaropvolgende dag van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd over het volledige factuurbedrag. Indien Webshopduiken incassomaatregelen moet nemen ter incassering van openstaande facturen dan is de opdrachtgever bovendien de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ad vijftien procent van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 250,00 en te vermeerderen met alle overige op de incasso vallende kosten van derden.